Autentické príbehy, nadčasové témy

Prílev zahraničných investorov na Slovensko

0

Šéf International Desk v UnicreditBank na Slovensku Fabio Bini predstavil informácie o  zahraničných investoroch, ktorí prichádzajú na Slovensku. Pozitívne hodnotí naše perspektívy i strategickú polohu našej krajiny. Budúcnosť môže byť podľa neho veľmi zaujímavá.

O zahraničných investoroch prichádzajúcich na Slovensko hovorí šéf International Desk v UniCredit Bank na Slovensku Fabio Bini. Slovensko je vďaka svojej strategickej polohe veľmi perspektívnou krajinou pre investorov. Makroekonomické ukazovatele majú pozitívny trend vývoja. Slovensko je jednou z najviac otvorených ekonomík EÚ. V tomto roku sa očakáva vyše štvorpercentný hospodársky rast krajiny, čo radí Slovensko opäť medzi najrýchlejšie rastúce krajiny EÚ.

UniCredit Bank je pre zahraničných investorov poradcom a oporou  pri ich podnikaní.
– Podniky pod zahraničnou kontrolou sa v súčasnosti podieľajú na pridanej hodnote na Slovensku 44%.
– Takmer polovica pridanej hodnoty vytvorenej na Slovensku je generovaná práve týmito spoločnosťami.
– Najväčší i podiel majú zahraničné podniky vo výrobe dopravných prostriedkov, nasleduje farmaceutické odvetvie a  energetika.
– Od konca roka 2008 vzrástol počet podnikateľských subjektov ovládaných zahraničným kapitálom na Slovensku približne o 4 tis. na takmer 23 tis.
– Keď príde zahraničný investor na Slovensko, predovšetkým máme na mysli malých a stredných podnikateľov usiluje sa nájsť na trhu takú finančnú inštitúciu, ktorá mu v novom prostredí bude partnerom a poradcom pri jeho podnikaní.

Transformácii krajín strednej Európy z riadenej na trhovú ekonomiku významne napomohol prílev zahraničných investícií. Firmy pod kontrolou zahraničného kapitálu majú významný podiel na ekonomikách Strednej Európy. Podniky pod zahraničnou kontrolou sa v súčasnosti podieľajú na pridanej hodnote v Maďarsku takmer 47%, na Slovensku 44% a v Českej Republike 40%. Naproti tomu, Slovinsko v procese transformácie v oveľa menšej miere ťažilo zo zahraničných investícií a stále si zachováva vysoký podiel ekonomiky pod kontrolou domáceho kapitálu (viac ako 80% podiel na pridanej hodnote).
Investície na Slovensko prúdia najmä z krajín EÚ. Nie je teda prekvapivé, že viac ako 3 pridanej hodnoty podnikov pod zahraničnou kontrolou vyprodukovali práve podniky ovládané kapitálom z krajín EÚ – najmä Nemecka (8% pridanej hodnoty Slovenska), Holandska (7%), Talianska (5%), Rakúska (4%), Francúzska (2%), ale aj napríklad susednej Českej Republiky (2%). Podniky ovládané zahraničným kapitálom z krajín EÚ sa tak spolu podieľajú na tvorbe pridanej hodnoty na Slovensku 34%. Z mimoeurópskych krajín majú významnejší podiel (nad 1% pridanej hodnoty krajiny) len USA (5%) a Južná Kórea (1%).

Znamená to, že aj v slovenskej ekonomike dôležitú úlohu zohrávajú firmy kontrolované zahraničným kapitálom. Takmer polovica pridanej hodnoty vytvorenej na Slovensku je generovaná práve týmito spoločnosťami. Zahraničné spoločnosti zohrávajú významnú úlohu aj pri tvorbe pracovných miest, keď približne každý tretí zamestnanec na Slovensku je zamestnaný v spoločnosti riadenej zahraničným vlastníkom. Na Slovensku pritom neinvestujú len veľké nadnárodné spoločnosti, ale aj množstvo menších podnikov. Približne  80% podnikov, resp. prevádzok na Slovensku kontrolovaných zahraničným kapitálom sa dá zaradiť medzi malé a stredné podniky (do 250 zamestnancov). Väčšina zahraničných spoločností pritom naďalej rozvíja svoje aktivity na Slovensku. Aj po kríze vidíme, že klienti pokračujú vo svojich investíciách, ktoré možno počas krízy zastavili.  
Čo sa týka odvetví, kde zahraniční investori pôsobia,  najväčší i podiel majú zahraničné podniky vo výrobe dopravných prostriedkov, nasleduje farmaceutické odvetvie a  energetika.

Pozitívnu úlohu zohrávajú aj podmienky podnikateľského prostredia. Väčšina našich klientov – malých a stredných podnikateľov zo zahraničia oceňuje, že pravidlá investovania na Slovensku, najmä daňový systém, sú jednoduché a presné. Firma zahraničného investora na Slovensku nemá problém nájsť si zamestnancov rôznych úrovní až po manažérsku. Zahraniční investori oceňujú, že  Slováci sú vzdelaní,  kvalifikovaní a pracovití. Okrem ceny práce sú pre prípadného investora na Slovensku momentálne zaujímavé aj ceny pozemkov alebo strojových zariadení.

Keď príde zahraničný investor na Slovensko, predovšetkým máme na mysli malých a stredných podnikateľov usiluje sa nájsť na trhu takú finančnú inštitúciu, ktorá mu v novom prostredí bude partnerom, oporou a poradcom pri jeho podnikaní. Naša skupina UniCredit  veľká medzinárodná finančná inštitúcia so silnými koreňmi v 22  európskych krajinách, a tak môžeme čerpať z medzinárodných skúseností. Väčšina našich bánk sú v týchto krajinách na vedúcich pozíciách a vyvinuli špecifické produkty. Ak sa nejaký produkt v jednej krajine osvedčí a je zaujímavý aj pre ostatné krajiny, je exportovaný aj do ostatných krajín skupiny a je prístupný akémukoľvek typu klientov, investorov.
Klientovi  vieme pomôcť nadviazať kontakty, oboznámiť ich so zvykmi a pravidlami, ktoré mu pomôžu pri založení resp. rozvoji jeho podnikateľských aktivít. Ak  sa takýto podnikateľ prichádza  z krajiny, kde má dobré skúseností, vieme mu poskytnúť servis na aký je zvyknutý v domovskej krajine. Tým sa urýchli vzájomná spolupráca. Ďalšou silnou stránkou, vyplývajúcou z nášho medzinárodného zastúpenia je, že môžeme prispôsobiť a poznať potreby týchto zahraničných investorov, ktorí sem chodia a ak neexistuje nejaký produkt, ktorý by klient potreboval, tak ho dokážeme vytvoriť alebo prispôsobiť jeho potrebám.

Aktuálnosť tejto témy potvrdzuje fakt, že počet podnikov pod zahraničnou kontrolou sa z roka na rok zvyšuje. Len od konca roka 2008 vzrástol počet podnikateľských subjektov ovládaných zahraničným kapitálom na Slovensku približne o 4 tis. na takmer 23 tis.
Podiel zahraničného kapitálu na celkovom počte ekonomických subjektov však úplne neodzrkadľuje význam týchto podnikov pre slovenskú ekonomiku. Podniky pod zahraničnou kontrolou majú totiž významný podiel najmä v prípade stredne veľkých a veľkých spoločností (nad 250 zamestnancov) – približne každý tretí podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 zamestnancov, je ovládaný zahraničným kapitálom. Na tvorbe pridanej hodnoty na Slovensku sa podieľajú až 44 %.

Words: Prime time                       Photos: PRime time, ISIFA

www.primetime.sk
www.unicreditbank.sk