Free Porn

Autentické príbehy, nadčasové témy

Rómskym deťom ukázali, že vzdelanie je cesta k zamestnaniu

- Reklama -

Cieľom projektu bolo zvýšenie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a vybudovanie kapacít miestnych poskytovateľov komunitných služieb prostredníctvom overených a osvedčených postupov a programov v oblasti vzdelávania a zamestnanosti.

Projekt získal grant z Nórska v sume 169 000 eur a tiež bol spolufinancovaný v sume 25 300 eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Realizoval sa v šiestich komunitných centrách (Doľany – Roškovce, Kojatice, Petrovany, Plavecký Štvrtok, Sveržov a Tobiáš Prešov) a v Základnej škole Petrovany. V projekte sme využili aj know-how nórskeho partnera Fretex Pluss AS, a to najmä v oblasti kariérneho poradenstva. Projekt pozostával z:

  • modernizácie  existujúcich a osvedčených metodík,
  • implementácie nepretržitého kariérového poradenstva,
  • školenia v oblasti digitálnych zručností,
  • podpory prostredníctvom dobrovoľných mentorov.

Rómskym deťom sme ukázali, že vzdelanie je cesta k zamestnaniu

Rómske deti z vylúčených komunít čelia na svojej ceste za vzdelaním či kariérou mnohým prekážkam. Dôvodom je aj to, že pochádzajú z menej podnetného prostredia, čo častokrát vedie k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky prípadne nezáujmu o ďalšie vzdelanie. Dostávajú sa tak do začarovaného kruhu vylúčenia a chudoby.

Naši kolegovia a kolegyne v komunitných centrách sa preto snažia  týmto deťom a mládeži ukázať, aké dôležité je vzdelanie a ako im môže v budúcnosti pomôcť pri hľadaní zamestnania. Vo všetkých našich komunitných centrách im poskytujeme kariérové poradenstvo. Zároveň však rozvíjame aj ich digitálne zručnosti, vďaka čomu budú vedieť aktívne vyhľadávať informácie podľa vlastnej potreby a zároveň tak získajú zručnosť, ktorú budú môcť neskôr využiť vo svojom zamestnaní.

Za veľmi prínosnú považujeme aj spoluprácu so Základnou školou v Petrovanoch, kde sa kariérové poradenstvo vyučuje už druhý školský rok ako samostatný premet v ôsmom ročníku a žiactvu tak pomáha zorientovať sa v možnostiach, ktoré po škole má k dispozícii.

Projekt v číslach

Do projektu bolo počas jeho dvojročného trvania zapojených 7 lokalít a 169 detí. Uskutočnilo sa 355 skupinových aktivít, 156 aktivít, v ktorých sme prepojili rómsku a nerómsku komunitu a  6 študentských mini-projektov. V rámci projektu sme vydali tri metodické príručky, ktoré sú dostupné širokej verejnosti a dajú sa využiť pri práci s deťmi a mládežou v komunitných centrách a na základných školách. Ide o publikácie:

  • Kariérové poradenstvo: metodika služby
  • Metodika práce s dobrovoľníkmi
  • Metodická príručka pre implementáciu digitálnych zručností

Záverečná konferencia

Záverečnej konferencie k projektu sa zúčastnilo vyše 60 hostí zo Slovenska aj zahraničia. Išlo prevažne o výchovné poradkyne a učiteľstvo základných škôl, ktoré navštevujú aj rómske deti, ale zúčastnili sa jej aj pracovníci a pracovníčky komunitných centier.

Spoločne sme zhrnuli priebeh projektu a predstavili svoje metodiky. Zástupcovia z nórskej organizácie Fretex Pluss predstavili zasa postupy kariérového poradenstva používané v Nórsku a zúčastnili sa návštevy komunitných centier v Roškovciach a Petrovanoch, kde sme im predstavili postupy a aktivity, ktoré robíme my.

„Sme presvedčení,  že cieľ projektu bol splnený a priniesol konkrétne zlepšenia a vhodné vzdelávacie postupy do práce s marginalizovanou rómskou komunitou. Dôležité však pre nás je pokračovať v kariérovom poradenstve aj po skončení projektu a tiež v rozvíjaní spolupráce so školami a vzdelávacími inštitúciami tak, aby čo najviac detí z MRK získalo prístup k špecializovanému kariérovému poradenstvu.“

Na titulnej fotografii: Dobrovoľník Človeka v ohrození Matej chodí pravidelne do Komunitného centra v Roškovciach učiť miestne deti digitálne zručnosti. Foto: Peter Korček

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -